W gminie Bartoszyce rusza nowy program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa”. Program będzie realizowany od 25 maja do 31 grudnia 2021 roku. Ramy czasowe są zgodne z umową, którą Gmina Bartoszyce zawarła z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Finansowanie projektu zapewnia Fundusz Solidarnościowy. Kwota dofinansowania na pobyt dzienny to 97 920 zł, natomiast wartość na pobyt całodobowy to 17 136 zł.

Gdzie można uzyskać pomoc?

Jeśli ktoś chce skorzystać z programu opieki wytchnienowej, musi złożyć zgłoszenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (GOPS) w Bartoszycach. Odpowiednio wypełnioną Kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 wraz z kartą oceny zdrowia. Karta oceny powinno być zmodyfikowana według skali FIM. Na bazie dokumentów, po zakwalifikowaniu, GOPS przydziela opiekuna.

Kto może wnioskować o pomoc?

W Programie uczestniczyć może członek rodziny albo opiekun, który sprawuje bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym,

jeśli opieka nad mini wymaga opieki wytchnieniowej.

Dlatego po zakwalifikowaniu się do Programu, usługa opieki nie wymaga płatności.

Więcej o programie

Pomoc w Programie będzie możliwa w trzech formatach:

  • usługa opieki w ramach pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia lub innym miejscy, które wskaże uczestnik;
  • opieka w ramach pobytu całodobowego: w ośrodku wsparcia, odpowiednim ośrodku wpisanym do rejestru albo innym miejscu wskazanym przez uczestnika, które uzyska pozytywną opinię;
  • umożliwienie skorzystania z wsparcia psychologicznego lub terapeutycznego, jak również w zakresie nauki dietetyki, rehabilitacji czy pielęgniarstwa.

Ponadto jako wsparcie jest przewidziane do 240 godzin opieki wytchnienowej w ramach pobytu dziennego, do 14 dni opieki w ramach pobytu całodobowego oraz do 20 godzin przeznaczonych do wykorzystania na specjalistyczne poradnictwo.