W 2022 roku, liczba mieszkańców prawie wszystkich powiatów województwa warmińsko-mazurskiego doznała znacznego spadku. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja w powiecie bartoszyckim, gdzie Górowo Iławeckie notuje najgorsze wyniki.

Statystyki nie napawają optymizmem. Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Olsztynie, Warmia i Mazury doświadczają wyludnienia. Analiza wykazała, że pod koniec 2022 roku w województwie warmińsko-mazurskim zamieszkiwało 1.366.400 osób, co stanowi 3,6 procent populacji Polski. W porównaniu do roku poprzedniego, region ten stracił ponad 8 tysięcy mieszkańców. Trend spadkowy dotyka niemal każdego powiatu.

Największy ubytek populacji odnotowano w powiecie kętrzyńskim, gdzie liczba mieszkańców zmalała o 1,3 procent, co przekłada się na stratę 774 osób. Nieznacznie lepsza sytuacja panuje w powiecie bartoszyckim, gdzie zanotowano spadek ludności o 1,1 procent (610 osób). W powiecie mrągowskim liczba mieszkańców zmniejszyła się o 1 procent, co oznacza utratę 463 osób.